e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2019. január 24. csütörtök, Timót, Xénia napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Intézmények
Közérdekű információk
Hírek
Csókakői hírek
Vállalkozói oldal
Fejlesztések
Csókakői nóták
I-II. világháborús hőseink

 

Csókakő község  Önkormányzat Képviselőtestületének

11./ 2010.(XII.22.) sz. Rendelete

 az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló

12/ 2008.(X.01.) sz. rendelet módosításáról

 

 

 

Csókakő község Önkormányzatának képviselőtestülete a  Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.tv. 31.§ ( 2 ) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotott 12/2008.(X.01.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§

 

A rendelet 4.§ (2) bekezése hatályát  veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(2) Az Önkormányzat az alkalmazásában álló munkavállalók és közfoglalkoztatottak ,

      útján gondoskodik a tulajdonában lévő közterületek tisztán tartásáról.

 

2.§

A rendelet  1. számú melléklete hatályát veszti  és helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

1.sz melléklet

 

Közterület használati díjak.

 

 

1./ Építési munkával kapcsolatos  állvány, építőanyag  :   200 Ft/m2/hó + ÁFA

     30 napot meghaladó igénybevétel esetén

2./ Önálló hirdető berendezés, tábla:                              :   200 Ft/m2/hó + ÁFA

3./ Idény jellegű árusítás:                                               .1000 Ft/m2/hó  + ÁFA

4./ Alkalmi árusítás:                                         :               500  Ft/m2/alkalom + ÁFA

5./ Mozgóárusítás : heti több alkalommal          :        10.000 Ft/hó + ÁFA

                                Heti egy alkalommal          :          5.000 Ft/hó + ÁFA

6./ Vásár, mutatványos tevékenység ,sport                     : 500  Ft/m2/ nap+ÁFA

 

 

2.§

 

Záró rendelkezések

 

 

E rendelet 2011. január  1 napján lép hatályba.

 

                   Fűrész György

                    polgármester                                                                               

 

Kovácsné Szabó Erika

      körjegyző  

 

 

Kihírdetési záradék:

A rendeletet 2010. december 22-én kihirdettem.               

 

 

 Kovácsné Szabó Erika

     körjegyző                      

 

 

 

 

 

Csókakő községi   Önkormányzat

12/ 2008.(X.01.) sz. Rendelete

az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról

Általános rendelkezések

1. §  (1) A rendelet célja, hogy Csókakő község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően szabályozza.

(2) A köztisztaság állapotának fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni.

2. § (1) A rendelet hatálya  Csókakő közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek az ingatlanok és a közterületek tisztán tartásával, a köztisztasággal, a köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére terjed ki.

A tulajdonosok kötelezettségei

3. § Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell gondoskodni.

4. § (1) A köztisztasági szolgáltatás keretében az önkormányzat gondoskodik:

a) a közterületek, buszmegállók szervezett, rendszeres tisztán tartásáról, általános jellegű takarításáról,

b) a közutak tisztán tartásáról, hó- és síkosság mentesítéséről;

c) a zöldterületek tisztán tartásáról, kaszálásáról, az átereszek tisztán tartásáról, fakivágással és növénytelepítéssel, parkosítással kapcsolatos feladatok ellátásáról,

d) az illegális lerakók feltárásáról, felülvizsgálatáról, felszámolásáról, tiltó táblák kihelyezéséről, a közterületen lévő szemétgyűjtő edényzet ürítéséről, karbantartásáról, pótlásáról,

e) a közterületen elszórt szemét zsákos összegyűjtéséről, és elszállításáról.

f) a szelektív hulladékgyűjtő szigetek és környékük tisztán tartásáról, karbantartásáról;

 

(2) Az Önkormányzat az általa foglalkoztatott  közhasznú és közcélú munkások , illetve a "Csókakőért " KHT útján  útján gondoskodik a tulajdonában lévő közterületek tisztán tartásáról.

5. § (1) Az ingatlan tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, használója, haszonélvezője, bérlője, társasházak esetén a társasház tulajdonközössége (továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles gondoskodni.

 (2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:

a)      az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv)

      tisztántartásáról, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, a zöldsáv kaszálásáról;

b) az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság mentesítéséről;

c)      a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartásáról, a

    csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról az ingatlan előtti szakaszra

     terjedően,

 d) az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyeséséről annak érdekében, hogy  

     a biztonságos közlekedés zavartalansága biztosított legyen.

 

 (3) Az (2) bekezdésben felsorolt feladatokat úgy kell elvégezni, hogy a járda vagy 

      útburkolat ne rongálódjon, továbbá a terepszint ne változzon.

 

6. § A havat az út tulajdonosa illetve az ingatlantulajdonos úgy köteles eltávolítani vagy

       elhelyezni, hogy a közlekedés zavartalansága biztosított legyen.

 

7. § A beépítetlen ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan tisztán tartásáról és

       gyommentesítéséről.

A közterületek és ingatlanok tisztán tartása

8. § (1) A közterületen szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda

      engedély nélkül szemetet (építési és egyéb törmeléket, kerti nyesedéket stb.) lerakni, a

      közterületen lévő berendezési tárgyat, fát vagy egyéb növényt beszennyezni, rongálni

      tilos.

 (2) A rongálásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni, illetve az eredeti

       állapotot helyreállítani.

 (3) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-, szerelési munka, stb.)

      használni csak engedély birtokában lehet, a használattal érintett területet és közvetlen

      környezetét a használó köteles tisztán tartani, a keletkező hulladék gyűjtéséről és

      ártalmatlanításáról gondoskodni.

      A közterület rendeltetéstől eltérő használata esetén  az 1 sz. melléklet szerinti  díjakat

      kell megfizetni. 

 (4) Építési és bontási munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy szálló por és egyéb

      szennyeződés a munkaterületen és az engedélyezett közterület-használaton kívül eső

      területre ne kerüljön.

 (5) Mindennemű anyag szállításánál a szállító köteles a szállítást úgy biztosítani, hogy a

      közterület be ne szennyeződjék, és az érintett szállítási útvonalon a szállítmányokból

      semmi ki ne hulljon, por, vagy bűz ne keletkezzék, illetve csepegés, elfolyás ne

      fordulhasson elő.

 (6) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásával, valamint szállításával a közterület

       beszennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése

       után azonnal eltakarítani.

 (7) Amennyiben a fuvarozó ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a rakodás

       helyén az köteles elvégezni, akinek az érdekében a fuvarozás történik.

 (8) Tilos az ingatlanok takarításából keletkező szennyeződést, vagy bármely más

       hulladékot a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerekbe önteni, söpörni.

 (9) Járműbehajtók átereszeinek építése és annak tisztán tartása minden esetben az ingatlan

       használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A csapadékvíz elvezető árkokat

       betömni, a víz elfolyását megakadályozni tilos. A közterületre csapadékvíz elvezető

       árokba, csapadékvíz elvezető csatornába, szennyvizet, kiereszteni szigorúan tilos.

 (10) Az állatok által a közterületen okozott szennyezés eltakarításáról az állattartó köteles

       gondoskodni.

Szabálysértési rendelkezések

9. § Aki e rendelet 8. §‑ában foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható,

Záró rendelkezések

10. § E rendelet 2008.  október  1 napján lép hatályba.

 

                                                                                    

                       

      

 Végh Konrád                                                                               

 

 

 

     

Kovácsné Szabó Erika

 Polgármester

Jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz melléklet

 

Közterület használati díjak.

 

 

1./ Építési munkával kapcsolatos  állvány, építőanyag  :   200 Ft/m2/hó + ÁFA

    15 napot meghaladó igénybevétel esetén

2./ Önálló hirdető berendezés, tábla:                              :   200 Ft/m2/hó + ÁFA

3./ Idény jellegű árusítás:                                                . 1000 Ft/m2/hó + ÁFA

4./ Alkalmi és mozgóárusítás:                                         :  200  Ft/m2/hó + ÁFA

5./ Vásár, mutatványos tevékenység ,sport                     :  200  Ft/m2/ nap+ÁFA

 

 

 

 

                 

 

Csókakő község honlapját a jacsa.NET készítette.