e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2018. május 21. hétfő, Konstantin napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Intézmények
Közérdekű információk
Hírek
Csókakői hírek
Vállalkozói oldal
Fejlesztések
Csókakői nóták
I-II. világháborús hőseink

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2002. (XII.27.) sz. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

                  egységes szerkezetbe a 14/2008.(XII.19.) sz rendelettel

 

 

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

XLIII. tv. 21. § (1) bekezdése alapján a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint a díj megállapításának szabályairól szóló 64/2008. (III. 28. ) Korm. sz. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve a 16/2002.(XII.27.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

 

 

Általános rendelkezések

 

1.§

 

(1)     Csókakő Község önkormányzata jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást működtet a települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

(2)     A közszolgáltatás Csókakő Község közigazgatási területére terjed ki.

(3)     A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója köteles az ingatlanon keletkező, közüzemi csatornahálózatba nem vezetett folyékony hulladék valamint a szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező szolgáltatónak történő átadásáról e rendeletben meghatározott módon gondoskodni.

(4)     A szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult ill. szerződés alapján kötelezett a DEPÓNIA  Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. (8000 Székesfehérvár, Zámoly köz 5.)

(5)     A folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésre jogosult

ill. szerződés alapján kötelezett ..............................................................................................................................

 

 

 

2.§

 

E rendelet alkalmazásában:

 

1.      Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó- rendszeresen vagy alkalmilag képződő- szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot és radioaktív hulladékot

2.      Települési folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton ill. szennyvíztisztító telepen keresztül

3.      Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan

4.      Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a  közszolgáltatást végző által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el

5.      Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik

6.      Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, ártalmatlanítja

7.      Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása

8.      Hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 2.§ 1.pontjában megjelölt települési szilárd hulladéknak a feljogosított szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása

9.      Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért é szolgáltatónak fizetendő, az önkormányzat rendeletében megállapított díj

 

 

 

3.§

 

(1)    Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd és folyékony hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.

Feladata e tekintetben különösen:

a./ a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése

b./ a közszolgáltatás ellátására szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval szerződés megkötése

c./ a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása

d./ a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos egyes -- a jogszabályban meghatározott- hatósági jogkörök gyakorlása

(2) A közszolgáltatás a szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen                        

      vagy    az ingatlanon ideiglenes tárolókban összegyűjtött, a szolgáltató rendelkezésére

      bocsátott hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

 

 

 

4.§

 

(1)   Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott  módon és helyen gyűjteni, annak kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.

Köteles a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.

(2)   Köteles a háztartásban keletkezett folyékony hulladékot az erre a célra létesített ideiglenes tárolóban elhelyezni, a tároló ürítéséről az önkormányzat által kijelölt szolgáltatón keresztül gondoskodni, a szolgáltatási díjat megfizetni.

 

 

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

 

 

5.§

 

(1)   A települési szilárd hulladékot a közszolgáltató heti egy alkalommal köteles elszállítani. A hulladékszállítás napja: hétfő.

(2)   A közszolgáltatónak az ingatlantulajdonosok által kihelyezett zárható edényekből az általa biztosított, erre alkalmas gépjárművel pormentes eljárással kell a hulladékot összegyűjteni és a lerakóra elszállítani.

(3)   Amennyiben a szolgáltató az esedékes  szolgáltatási napon a szolgáltatást elvégezni nem tudja, úgy köteles helyettesítésről gondoskodni.

(4)   Ha a helyettesítés nem megoldható és így a szolgáltatás elmarad, arról a szolgáltató a megrendelőt értesíteni köteles. Az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani.

(5)   A hulladék gyűjtése 110 literes gyűjtőedényekben, illetve 4 m3-es konténerekben történik.

(6)   A fogyasztók számára a szolgáltató ügyfélszolgálatot működtet, ahol a fogyasztói panaszok és észrevételek kivizsgálásra kerülnek és a vizsgálat eredményéről az ügyfelet minden esetben értesítik.

 

 

6.§

 

(1)      A települési folyékony hulladék gyűjtését és elhelyezését az önkormányzattal szerződést kötő közszolgáltató végzi.

(2)      A települési folyékony hulladék kezelése az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltató között létrejött eseti megbízás útján, e rendeletben meghatározott díj alapján történik.

(3)      A közszolgáltatónak a csatornázatlan ingatlanokon található zárt, szivárgásmentes közműpótlókból az általa biztosított, a folyékony hulladék gyűjtésére alkalmas gépjárművel kell a folyékony hulladékot összegyűjteni és a szennyvíztisztító telepen környezetre ártalmatlan módon elhelyezni.

(4)      A közszolgáltatónak az összegyűjtött folyékony hulladékot  Csókakő- Söréd-Csákberény Községek szennyvíztisztító telepén kell elhelyezni és ártalmatlanítani.

 

 

7.§

 

(1)   Az önkormányzat által szervezett szilárd és folyékony hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevétele minden ingatlantulajdonos számára kötelező.

(2)   Az ingatlantulajdonos a szállítás időpontjára a tárolóedényt a szállítási útvonal mellé, fedett állapotban köteles kihelyezni. Téli, havas időszakban a tárolóedény megközelíthetőségét és balesetmentes kiürítését köteles biztosítani.

(3)   Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékot- meghatározott feltételek mellett- a megjelölt hulladékgyűjtő helyre vagy hulladékkezelő telepre külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.

(4)   Szelektív hulladékgyűjtés esetleges bevezetését követően az ingatlantulajdonos a települési hulladék egyes összetevőit az előírtaknak megfelelően köteles elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni, a meghatározott begyűjtőhelyre vinni vagy a begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek átadni.

(5)   Csókakő Község közigazgatási területén működő gazdálkodó szervezeteknek kötelező igénybevenni a hulladékkezelési közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási törvényben meghatározottak szerint, valamint  kizárólag külön szerződés alapján.

 

 

 

Lomtalanítás

 

8.§

 

(1)     A szolgáltató az önkormányzattal egyeztetett időpontban, évi egy alkalommal a lakosság részére díjtalan lomtalanítást szervez.

(2)     A rendelet 2.§ 3.pontjában meghatározott hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa illetve ne járjon baleset vagy károkozás előidézésével.

(3)     A szolgáltató az előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles- külön díjfizetés ellenében- elszállítani. Ha a külön díj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a szolgáltató a számlát az önkormányzat felé nyújtja be.

 

 

Elhagyott hulladék

 

9.§

 

(1)   Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg- ellenkező bizonyításáig-az ingatlan tulajdonosát terheli.

(2)   Az önkormányzat Csókakő közigazgatási területén, a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról a közszolgáltatás keretein belül gondoskodik.

(3)   A környezetvédelmi hatóság az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezheti

-         a hulladék tulajdonosát

-         az ingatlan tulajdonosát, abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem állapítható

          meg

-         közterületen elhagyott hulladék esetében az önkormányzatot, ha az (1)-(2) bekezdésben foglalt

          kötelezettséget önként nem teljesítik.

(4)   Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a hulladékkezelés és eljárás költségeit érvényesíti.

 

 

A hulladékgazdálkodás nyilvánossága

 

10.§

 

(1)   Az Önkormányzat évente egy alkalommal beszámol a település hulladékgazdálkodási helyzetéről, különös tekintettel a község területén képződő hulladék mennyiségéről, a hulladékkezelő létesítmények állapotáról valamint azok környezeti hatásairól.

(2)   A község lakosságának álláspontja megismerése céljából minden, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntés előtt közmeghallgatást tarthat.

 

 

Hulladékkezelési közszolgáltatási díj

 

11.§

 

(1)   A díjfizetés alapja a rendelet 3. §-a alapján végzett közszolgáltatás.

(2)   A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató negyedéves bontásban számlázza az ingatlantulajdonosok felé. A DEPÓNIA Kft. a szolgáltatás területén a díjak beszedésére díjbeszedőket alkalmaz.

(3)   A települési szilárd hulladék egységnyi díjának a gyűjtő edényzet egyszeri ürítési díja ill. az elszállításra átvett  hulladék térfogat szerint meghatározott díja tekintendő.

(4)   A legmagasabb közszolgáltatási díjak mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(5)   A következő évi szolgáltatási díjjavaslatot ill. a kapcsolódó költségszámítást a szolgáltató minden év október 31-ig köteles az önkormányzatnak elfogadásra benyújtani.

(6)   A  díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. A hátralék keletkezését követő 30 napon belül a szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére.

(7)   A felszólítás eredménytelensége esetén- a díjhátralék keletkezése utáni 90. napot követően- a szolgáltató , a felszólítás megtörténtének igazolása mellett, a díjhátralékot az önkormányzattól igényelheti.

(8)   A település 70 év feletti, egyedülálló ingatlantulajdonosai közszolgáltatási díjának 50 %-t az önkormányzat visszatéríti.

 

 

12.§

 

(1)   A települési folyékony hulladék közszolgáltatási díját a közszolgáltató számlázza az ingatlantulajdonosok felé.

(2)   A folyékony hulladék egységnyi díjtételének a folyékony hulladék egységnyi térfogatának szippantási díja tekinthető.

(3)   A legmagasabb közszolgálati díj mértékét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

 

 

 

Szabálysértések

 

13.§

 

(1)   Aki települési szilárd hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, illetőleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el és 100.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ezen szabálysértés miatt helyszíni bírság is kiszabható, amelynek összege 500 Ft-tól 10.000 Ft-ig terjedhet.

(2)   A pénzbírságot illetve a helyszíni bírságot szabálysértési hatóság, a rá vonatkozó külön jogszabály alapján szabja ki.

 

14.§

 

(1)     Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a hulladékgazdálkodási törvényben illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti felelősséggel tartozik és hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

(2)     A bírságot a környezetvédelmi hatóság szabja ki a rá vonatkozó külön jogszabályok szerint.

(3)     A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

(4)     A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás.

 

 

 

Záró rendelkezések

 

15.§

 

(1)   A rendelet 2009. január 1-n lép hatályba.

        Egyidejűleg hatályát veszti csókakő község Önkrmányzata képviselőtestületének 19/2007. (XII.20.) sz.

        rendelete

 

 

 

Csókakő, 2008. december 16.

 

 

 

                    Végh Konrád                                                   Kovácsné Szabó Erika

                    polgármester                                                               körjegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2007. december 19-én kihirdettem.

 

 

                                                                                               Kovácsné Szabó Erika

                                                                                                             körjegyző

 

 

 

 

 

1.sz. melléklet

 

 

 

 

A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja:

 

 

 

1./ Lakossági díjak:

 

 

 

110 literes edény ürítési díja                                 194 Ft + ÁFA/ürítés ( bruttó: 233 Ft )

 

4 m3-es konténer ürítési díja                           10.880 Ft + ÁFA (bruttó: 13.056 Ft )

 

 

 

2./ Az önkormányzat és intézményei mindenkor a lakossági díjat fizetik.

 

 

Fenti árak magukban foglalják a szállítás, elhelyezés, kezelés és ártalmatlanítás költségeit, valamint évi egy alkalommal a lomtalanítási munkák költségeit is.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.sz. melléklet

 

 

A folyékony hulladék szállítási díja : 6.000 Ft  + ÁFA/ 5 m3    ( bruttó: 7.200 Ft)

 

 

 

 

 

Csókakő község honlapját a jacsa.NET készítette.