e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2019. január 24. csütörtök, Timót, Xénia napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Intézmények
Közérdekű információk
Hírek
Csókakői hírek
Vállalkozói oldal
Fejlesztések
Csókakői nóták
I-II. világháborús hőseink

Csókakő Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.21.) Ök.r. sz. rendelete a

 

 

NYILVÁNOS KÖNYVTÁRRÓL

 

 

Az információs társadalom működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása kiemelkedő jelentőségű. A könyvtári rendszernek minden esetben az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. E célok megvalósítása érdekében Csókakő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

 

 

 

I.

 

A rendelet célja

 

1.§

 

A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület célja mindenki számára biztosítani a könyvtárhasználat jogát, szabályozni a nyilvános könyvtári ellátás működését és fejlesztését.

 

 

II.

 

Alapelvek

 

2.§

 

(1) A könyvtár nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.

(2) Mindenkinek joga, hogy igénybe vegye a könyvtári ellátás rendszereit, szolgáltatásait.

 

 

III.

 

A rendelet hatálya

 

3.§

 

A rendelet hatálya kiterjed a könyvtári dokumentumokra, könyvtárhasználókra, az önkormányzatra- mint fenntartóra, az alkalmazottra.

 

 

 

 

IV.

 

Nyilvános könyvtári ellátás

 

4.§

 

(1) A könyvtárhasználati jog gyakorlását a könyvtári ellátás biztosítja.

(2) A nyilvános könyvtári ellátás működtetése az Önkormányzat feladata.

(3) A könyvtár gyűjteményét és szolgáltatásait úgy kell kialakítani, hogy azok biztosítsák az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú közvetítését.

 

5.§

 

(1) A könyvtár alapkövetelményei:

- mindenki által használható és megközelíthető

- könyvtári szakembert alkalmaz

- rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel

- heti két alkalommal, a használók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva

- a szolgáltatások ingyenesek

- statisztikai adatszolgáltatásra köteles

(2) A könyvtár megszűntetése esetén az Önkormányzat köteles beszerezni a miniszter véleményét és ezt a Képviselő-testülettel ismertetni.

(3) A  megszűntetés esetén az Önkormányzat köteles gondoskodni a gyűjtemény további könyvtári használatáról.

 

6.§

 

(1) Az Önkormányzat a Nyilvános Könyvtárról Alapító Okiratot és SZMSZ-t készít.

(2) Az Önkormányzat a gyűjteményt folyamatosan fejleszti, gondozza, rendelkezésre bocsátja.

(3) A könyvtár tájékoztat a rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól.

(4) A könyvtár segít más könyvtárak dokumentumainak és szolgáltatásainak elérésében.

 

 

V.

 

Könyvtárhasználat

 

7.§

 

(1) A könyvtárhasználó jogosult a nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételére.

(2) A könyvtárhasználat ingyenes.

(3) A könyvtár a használó adatait (név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, személyi igazolvány száma) regisztrálja. A személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat köteles betartani. Az adatokban bekövetkezett változást a könyvtárhasználó köteles bejelenteni.

(4) A könyvtár könyvtárhasználati szabályzattal rendelkezik, melyet nyilvánosságra kell hozni.

 

 

 

8.§

 

Az Önkormányzat

- meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát

- kiadja az alapító okiratot, jóváhagyja az SZMSZ-t

- biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket

- biztosítja a könyvtár szakmai önállóságát

 

9.§

 

A könyvtárnak rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel. A fenntartási és működési költségeket az Önkormányzat költségvetésében biztosítja.

 

 

VI.

 

Fogalmak

 

- állomány: a könyvtár által tartós megőrzésre nyilvántartásba vett dokumentumok összessége

- könyvtár: könyvtári dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezet

- könyvtárhasználati jog: a könyvtárak szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó jog

- könyvtárhasználó: a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevő személy vagy szervezet

- könyvtári dokumentum: a könyvtár által állományba vett, alap- és kiegészítő feladatai ellátásához szükséges tudományos, oktatási, művészeti, közművelődési vagy történeti értékű könyv, időszaki kiadvány, egyéb kiadvány, illetőleg minden szöveg-, kép-, adat-  és hangrögzítés, beleértve a könyvtár állományába vett elektronikus dokumentumokat is.

 

 

VII.

 

Záró rendelkezések

 

10.§

 

(1) E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az alapító okiratot, a használati szabályzatot a hatálybalépésig el kell készíteni.

(3) Az SZMSZ elkészítéséről fenti határidőig a könyvtáros gondoskodik.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

Csókakő, 2003.12.08.

 

 

 

Végh Konrád                                                               Dr. Hanák Mária

polgármester                                                                   körjegyző

 

Csókakő község honlapját a jacsa.NET készítette.