e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2015. május 27. szerda, Hella, Azurea napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Intézmények
Közérdekű információk
Hírek
Csókakői hírek
Vállalkozói oldal
Fejlesztések
Csókakői nóták
I-II. világháborús hőseink

Aktuális hírek

Quaestor-károsultak kárigényének bejelentése2015. május 6. 14:53

 

A Quaestor-károsultak, a posták mellett,

26 kijelölt kormányablakban is benyújthatják kárigényüket

 

 

A Quaestor-károsultak kárigényének bejelentésére 2015. május. 6-ától nyílik lehetőség a kormányablakokban. A benyújtás végső határideje 2015. június 5., amelynek elmulasztása jogvesztő. Ezt követően tehát nem lehet benyújtani az igényeket.

 

A kormányhivatalok vállalták a postai szolgáltatások bővítését a kárigények ügyében. A posták mellett tehát, ügyfélszolgálataikon keresztül, országszerte 26 kijelölt kormányablakban fogadják be a károsultak kérelmeit. Fejér megyében a Székesfehérvári Kormányablakban (Piac tér 10.) és a Dunaújvárosi Kormányablakban (Október 23. tér 1.) adhatók be a kérelmek. 

 

A Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapja a károsultak kérelmének benyújtásához űrlapot rendszeresített, amelyhez a kormányablakokban is hozzá lehet jutni, illetve letölthető a Befektő-védelmi Alap (BEVA) honlapjáról: www.bva.hu és a kormányablak honlapról:  https://kormanyablak.hu.

 

A kormányablakhoz az Alapnak címzett kérelmeket zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon fel kell tüntetni az Alap nevét és -- feladóként -- a kérelmező nevét, lakcímét. A benyújtó a kérelem átvételéről elismervényt kap.

 

A kormányablakokban kizárólag a kárigények benyújtására van lehetőség, a Questor vonatkozásában más típusú ügyintézést nem végeznek, konkrét ügyekben információt nem nyújtanak.

 

A Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt.-nél tevékenykedő felügyeleti biztos adatai szerint 32 ezren vannak a Quaestor-kötvényesek, részben fiktív, részben valós kötvény van követelésük mögött.

 

(Fejér Megyei Kormányhivatal)

 

Internetes médiumok számára: átlinkelési lehetőség:

... Székesfehérvári Kormányablakban

-         ennél ez:               http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/hirdetmenyek/szekesfehervari-jarasi-hivatal-kormanyablak

 

... Dunaújvárosi Kormányablakban

-         ennél ez:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/hirdetmenyek/dunaujvarosi-kormanyablak-osztaly

 

 

 

A VÁR NEM LÁTOGATHATÓ2015. április 8. 08:45

FELHÍVÁS

 

A vár építési

munkák miatt

2015. 04. 07-től

nem látogatható határozatlan ideig

 

Csókakő Községi Önkormányzat

 

 

Országos tűzvédelmi szabályzat - 2015.03.05-től2015. március 10. 15:13

Tisztelt Lakosság!

 

2015. március 5.-től új Országos Tűzvédelmi Szabály van hatályban!

Szabályzatból pár sor, illetve kiegészítés!

 

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az OrszágosTűzvédelmi Szabályzatról

111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

 

Belterületen továbbra is a helyi szabályozás él, tehát Csókakő belterületén, továbbra is lehet szeptember 15-től április 30-ig vasárnap és ünnepnapok kivételével  9-17 óra között kerti  hulladékot égetni.

 

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,

e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

Országos Tűzvédelmi Szolgáltató Kft. www.otvsz.hu 85 Komplex tűzvédelem

Tel:06-30-219-19-28

(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

 

Külterületen tehát engedély nélkül mindenféle hulladék égetése tilos attól függetlenül, hogy van-e helyi szabályozás vagy nincs. Ez vonatkozik a zártkerti ingatlanokra is.  Katasztrófavédelemnek viszont ezt a szabályozást kell figyelembe vennie, és adott esetben eljárnia!

 

Kérem az új szabályozást figyelembe venni!

 

A szabadtéri főzés és sütés szabályai nem változtak.

 

Tájékoztató - aktív korúak ellátását érintő változásokról2015. március 5. 07:35

Tájékoztató

az aktív korúak ellátását érintő változásokról

 

Jelentős változás, hogy 2015. március 1. napjától az aktív korúak ellátását a Móri Járási Hivatal (Mór, Szent István tér 1-2.) állapítja meg a települési jegyzők helyett.

Azonban 2015. március 5-ig a jogosultak a szokásos módon a települési jegyzőtől kapják meg az ellátást!

 

A kérelmek továbbra is benyújthatók a helyi önkormányzat polgármesteri hivatalában, a településen ügyfélfogadást tartó járási hivatali ügysegédnél, a Móri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén (Mór, Kodály u. 1.), a kérelmet elbíráló Móri Járási Hivatal Hatósági Osztályán (Mór, Szent István tér 1-2.), továbbá a kormányablakoknál.

Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátástípus jelenleg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik változás.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is kötelesek a Móri Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével együttműködni és a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.

A támogatás havi összege továbbra is 22.800,- Ft. A támogatást a Fejér Megyei Kormányhivatal Pénzügyi Főosztálya (Székesfehérvár) folyósítja utólag minden hónap 5. napjáig a jogosult lakcímére a posta útján vagy pénzintézetnél vezetett folyószámlára.

 

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában már nem része a szociális ellátórendszernek.

 A rendszeres szociális segély helyett egy új ellátási forma, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra 2015. március 1. napjától az alábbi két jogcím alapján válhat jogosulttá az aktív korú személy:

-          aki a Szociális törvény alapján egészségkárosodott személynek minősül, vagyis az az aktív korú személy, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, aki legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

-          aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel -- feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban -- és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, valamint a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át (25.650,- Ft) nem haladja meg és a családnak vagyona nincs.(A kérelmező által lakott lakás nem minősül vagyonnak.)

 

Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, a települési jegyzőnek hivatalból 2015. február 28. napjáig felül kell vizsgálnia.

 

 

                                                                                                          dr. Magdics Péter sk.

hivatalvezető

 

 

Csókakői Barkócaberkenye Egyesület - Meghívó2015. március 4. 15:30

Meghívó

A Csókakői Barkócaberkenye Egyesület meghívja Önt évzáró közgyűlésére!

Helye: Csókakő Faluház

Időpont: 2015.03.07. (szombat) 19 óra

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 19.30 órakor.

A megismételt közgyűlés a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes!

Napirendi pontok:

1.      Alapszabály módosítása

2.      2014. elnöki beszámoló

3.      Beszámoló a 2014. év gazdálkodásáról

4.      Közhasznúsági jelentés elfogadása

5.      Egyebek, bejelentések

Kelt.:Csókakő, 2015. február 24.

  Bognár Gábor                     

  Csókakői Barkócaberkenye Egyesület

   Elnöke

 

Quaestor-károsultak kárigényének bejelentése

[ 2015. május 6. ]

A VÁR NEM LÁTOGATHATÓ

[ 2015. április 8. ]

Országos tűzvédelmi szabályzat - 2015.03.05-től

[ 2015. március 10. ]

Tájékoztató - aktív korúak ellátását érintő változásokról

[ 2015. március 5. ]

Csókakői Barkócaberkenye Egyesület - Meghívó

[ 2015. március 4. ]

 

Csókakő község honlapját a jacsa.NET készítette.