e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2014. október 22. szerda, Előd napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Intézmények
Közérdekű információk
Hírek
Csókakői hírek
Vállalkozói oldal
Fejlesztések
Csókakői nóták
I-II. világháborús hőseink

Aktuális hírek

BURSA Hungarica - Ösztöndíj pályázat2014. október 7. 10:20

P Á L Y Á Z A T I  

F E L H Í V Á S

 

Csókakő Község  Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve

ezennel kiírja a 2014. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára.

 

1) A pályázók köre

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet "állandó lakóhely" fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény "lakóhely" fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

-       középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt 

-       a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

-       doktori (PhD) képzésben vesz részt 

-       kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

 

a)            Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

b)           A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016 tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016.

tanévben ténylegesen megkezdik.

 

2) A pályázat benyújtásának módja és határideje

 

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 

 

2014. november 7.

 

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:  https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

3)  Az ösztöndíj időtartama és az ösztöndíjjal összefüggő közterhek

 

a)    Az ösztöndíj időtartama:

 

"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2014/2015. tanév második féléve és a 2015/2016. tanév első féléve);

"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév, a 2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév).

 

b)    Az ösztöndíjjal összefüggő közterhek: 

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6., 4.17. pontját).

 

 

4)  A pályázat kötelező mellékletei:

 

"A" típusú pályázat

 

a)            A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről.

 

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett -- egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár -- kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 

 

b)           Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 

c)            A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

 

 

-     . . .  A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

 

 

 

 

"B" típusú pályázat

 

a)            Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó

jövedelméről.

 

b)            A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:

        -     . . . 

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

5) A pályázat elbírálása

 

 Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.

 

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

-   a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és

-   az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

 

Nem minősül jövedelemnek

1.  a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2.  a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3.  az anyasági támogatás,

4.  a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,

5.  a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6.  a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7.  annak a mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8.  a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9.  az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

10.                a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.

 

6) Adatkezelés

A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni: 

"A" típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; felsőoktatási intézmény; kar; szak/szakpár megnevezése és a felsőfokú képzésére vonatkozó adatok; telefonszám; e-mail cím. A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a felsőoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni. 

"B" típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám; e-mail cím.

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 

A pályázó pályázata benyújtásával

1)    hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére -- kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából -- átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje,

2)    hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje,

3)    hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,

4)    hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

 

A fentieken túlmenően a "B" típusú pályázat esetében: 

 

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt. 

 

A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezésük eredményéről az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

 

7) Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei: 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

-       tanulmányok halasztása; 

-       tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával);

-       tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; -           személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.

 

A "B" típusú támogatásban részesített pályázó 2015. augusztus 31-ig a felvételi határozat (vagy besorolási döntés) másolatának megküldésével köteles a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2015/2016. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2015-ös felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe.  

 

A "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt pályázhat az "A" típusú ösztöndíjra. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

 

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet, és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a

Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

 

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki határidőn belüli értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázás során nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 

Csókakő, 2014. október 3

 

Csókakő Községi Önkormányzat

 

Jelentkezz szerződéses katonának!2014. október 2. 15:03
Jelentkezz szerződéses katonának >>>> Bővebben <<<<

 

Budapest bank közleménye2014. szeptember 30. 13:44

Budapest Bank Közleménye az alábbi linken található:

 

http://www.csokako.hu/kep.php?id=2468

 

Csókakői Helyi Választási Iroda közleménye2014. szeptember 30. 13:43

 

Bemutatjuk a polgármester- és képviselőjelölteket

 

A Csókakői Helyi Választási Iroda közleménye

 

Tájékoztatom a Tisztelt Csókakői választópolgárokat, hogy a 2014. október 12. napjára kiírt önkormányzati képviselő- és polgármester-választásra a korábbi választásokon megszokott módon egy szavazókör fogadja a választókat az országgyűlési és Európai Uniós választásokhoz hasonlóan a Csókakői Művelődési Ház nagytermében. (8074 Csókakő, Kossuth Lajos utca 41.)

 A szavazatszámláló bizottság munkáját Csókakő Község Helyi Választási Bizottsága (HVB) koordinálja és felügyeli. A Helyi Választási Bizottság, a Helyi Választási Iroda (HVI) útján 8074 Csókakő, Kossuth Lajos utca 41. szám alatt, a Művelődési Házban érhető el.

Szeretném felhívni a Tisztelt Választópolgárok figyelmét arra, hogy a szavazás egy fordulós, és október 12. napján reggel 6:00-tól 19:00-ig tart. Kérek mindenkit, hogy már most ellenőrizze okmányainak érvényességét, valamint azokat a szavazásra hozza magával, mivel a bizottságnak a választópolgárokat okmányaik alapján azonosítaniuk kell. A választópolgárnak a szavazás előtt érvényes okmánnyal kell igazolnia személyazonosságát és lakcímét, vagy személyi azonosítóját és egyben szerepelnie kell a szavazóköri névjegyzékben.

A helyhatósági választáson Csókakő Községben polgármester-választásra, egyéni listás képviselő-választásra, és megyei listás választára kerül sor. Érvényesen szavazni egy polgármester-jelöltre, legfeljebb hat képviselő-jelöltre, és a megyei közgyűlés tagjait majdan alkotó egy pártlistára lehet szavazni.

A szeptember 8-i jogvesztő határidőn belül az alábbi polgármester- és képviselőjelöltek személyét vette nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság:

 

Polgármester-jelöltek:

 

1.       Fűrész György FIDESZ-KDNP

2.       Végh Konrád független

 

Képviselő-jelöltek:

 

1.       Lőrincz János független

2.       Király Gyula független

3.       Kas Péter független

4.       Bócz Éva független

5.       Palocsai Jenő független

6.       Rácz László független

7.       Szabó Zsolt független

8.       Makk János független

9.       Sáfár Lászlóné FIDESZ-KDNP

10.   Király Zoltán független

11.   Buzás Antal független

12.   Bognár Gábor független

13.   Zsipi Gyula FIDESZ-KDNP

14.   Jelena László független

15.   Csöngedi Károly FIDESZ-KDNP

16.   Auer-Flacsker Margit független

 

A jelöltek a HVB sorsolása alapján a szavazólapján a fenti sorrendben kerülnek feltüntetésre.

 

Csókakő, 2014. szeptember 29. 

 

Kovácsné Szabó Erika jegyző, a HVI vezetője

 

 

 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS; LOMTALANÍTÁS2014. május 14. 11:28

Tájékoztató a hulladékszállítási közszolgáltatásról

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy Csókakő településen a korábbi évekhez hasonlóan közszolgáltatóként a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. végzi a települési hulladék gyűjtését.

A közszolgáltatás műszaki tartalmát az alábbiakban ismertetjük.

 

Települési hulladék (kommunális hulladék) szállítása heti egy alkalommal a megszokott szállítási napon.

 

Házhoz menő szelektív gyűjtés: havonta egy alkalommal, az alábbi feltételekkel:

 

Műanyaghulladék gyűjtése (áttetsző zsákban, amit a lakók maguk biztosítanak)

A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:

Ø  műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,

Ø  műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,

Ø  többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,

Ø  fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel!

 

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)

Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék, lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!

Ø  újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz

A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!

A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. Kérjük a szelektíven gyűjtött műanyag és papír hulladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni!

 

Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtési napok 2014. Csókakő

május

június

július

augusztus

szeptem-
ber

október

novem-ber

decem-
ber

29

26

31

28

25

30

27

18

 

 

 

 

Lomtalanítás: az idei évtől kezdődően új rendszer szerint zajlik, amely részben rugalmasabb, részben megoldást jelenthet a korábbi évek lomtalanítását kísérő számos negatív jelenségre.

A lomtalanítás az igénybevevő ingatlanhasználó által a Közszolgáltatóval előre egyeztetett napon (évi 1 alkalommal), egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő jelleggel történik május 1. -- október 31. között. A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét is, amely alkalmanként legfeljebb 3 m3 lehet. A ki nem használt alkalmak száma következő évre át nem vihető. A szolgáltatást azon lakossági ügyfelek vehetik igénybe, akik a hulladékszállítási közszolgáltatásba be vannak kapcsolva és fizetik annak díját, díj-hátralékkal nem rendelkeznek.

Lomtalanítás kérése:

1.) Az ügyintézéshez az alábbi adatok szükségesek:

-      név, cím (utca, házszám), számlán található partnerkód
 -     elszállítandó lom mennyisége (m3)
-      elérhetőség (vezetékes, vagy mobil telefonszám)

2.) Jelentkezni kell a Depónia. Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában, az alábbi elérhetőségeken, hétfőtől-csütörtökig 8 és 16 óra között:  Depónia Kft. Ügyfélszolgálati Iroda

Cím: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Tel: 06 22 202-260

E-mail: diszpecser@deponia.hu

3.) Ki kell választani az időpontot az általunk ajánlott begyűjtési napok közül. (május 1. - október 30. között a kommunális hulladékszállítás napján)

4.) Az egyeztetett napon reggel 6-ig ki kell tenni a lomot úgy,

-      hogy a gyűjtőautó által megközelíthető legyen,

-      hogy a gyalogos- és a gépjárműforgalmat ne akadályozza,

-      hogy a kisebb hulladékok be legyenek zsákolva.

Nem kerül elszállításra:

-          Elbontott gépjármű karosszéria

-          Építési törmelék

-          Veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor stb.)

-          Ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék

-          Teher-és traktor gumiköpeny

-          Háztartási hulladék

-          Kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék

További információkkal kapcsolatban munkatársaink az alábbi elérhetőségeinken állnak rendelkezésére:           

Tel: 22/507-666 (szállítás), 22/504-412 (ügyfélszolgálat)

e-mail cím:ugyfel@deponia.hu, diszpecser@deponia.hu

honlap: www.deponia.hu

 

Köszönjük együttműködését!

Depónia Kft.

 

BURSA Hungarica - Ösztöndíj pályázat

[ 2014. október 7. ]

Jelentkezz szerződéses katonának!

[ 2014. október 2. ]

Budapest bank közleménye

[ 2014. szeptember 30. ]

Csókakői Helyi Választási Iroda közleménye

[ 2014. szeptember 30. ]

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS; LOMTALANÍTÁS

[ 2014. május 14. ]

 

Csókakő község honlapját a jacsa.NET készítette.