e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2015. szeptember 04. péntek, Rozália napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Intézmények
Közérdekű információk
Hírek
Csókakői hírek
Vállalkozói oldal
Fejlesztések
Csókakői nóták
I-II. világháborús hőseink

Aktuális hírek

HÁZI ORVOSI ELLÁTÁS 2015. szeptember 1-jétől2015. szeptember 3. 09:20

Háziorvos betegsége miatt

2015. szeptember 1-jétől

a rendelés MÓRON

DR. HATALYÁK DEZSŐ

(06/20/944-0539)

rendelési idejében

Hétfő, szerda, péntek - 12:00 - 16:00

Kedd, csütörtök - 8:00 - 12:00

 

 

Beteggondozás, gyógyszer felíratás, bautalás miatt asszisztencia ügyelet lesz CSÓKAKŐN

Kedd, csütörtök - 9:00 - 12:00

 

Kuruczné Pólik Veronika

06/30/911-1228

recept1@t-online.hu

 

 

XVII. CSÓKAKŐI VÁRJÁTÉKOK2015. július 28. 11:34

 XVII. CSÓKAKŐI VÁRJÁTÉKOK bővebben >>>

 

 

2015. SZEPTEMBER 4.

           18 ÓRÁTÓL KAPUNYITÁS

           19 ÓRÁTÓL HUNGARICA KONCERT

           21 ÓRÁTÓL BIKINI KONCERT

 

2015. SZEPTEMBER 5.

            XVII. CSÓKAKŐI VÁRJÁTÉKOK

 

2015. SZEPTEMBER 6.

           CSÓKAKŐI VÁRI VÁSÁR

 

 

 

Hadigondozásról szóló törvény módosulása2015. július 20. 10:23

Módosult a hadigondozásról szóló törvény,

bővült a támogatottak köre

 

 

Módosult a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.). A módosítás alapján anyagi támogatás illeti meg azokat is, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától és attól a ténytől, hogy az 1947. február 10-én Párizsban, Magyarország képviselői által aláírt békeszerződés következtében mely ország állampolgárává vált.

  

A módosítás a lakóhelyétől függetlenül megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok -- a Hdt. szerinti volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok -- számára is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek. Azon hadiözvegyek is gondozotti körbe kerülnek a hősi halált halt néhai férjük után, akik Magyarországról vonultak be, de -- lakhelyváltozás nélkül -- jelenleg más állam polgárai.

 

A törvény a volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag fogalmával megteremti annak lehetőségét, hogy azon személyek, akik a Hdt. alapján korábban jogosultak voltak hadigondozotti ellátásra, de a pénzellátást megszüntették, vagy a jogosultságuk megszűnt, illetve a kérelmüket be sem nyújtották, kérelemre járadékban részesülhessenek.

 

A módosítás 2015. július 4-étől hatályos. A járadékot a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától havonta folyósítják.

A járadék összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (jelenleg: 28.500,-Ft) 30 %-a, azaz 8.550,-Ft.

 

A hadigondozotti ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatala.

 

 

Székesfehérvár, 2015. július 14.

 

 

(Fejér Megyei Kormányhivatal)

 

Országos tűzvédelmi szabályzat - 2015.03.05-től2015. március 10. 15:13

Tisztelt Lakosság!

 

2015. március 5.-től új Országos Tűzvédelmi Szabály van hatályban!

Szabályzatból pár sor, illetve kiegészítés!

 

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az OrszágosTűzvédelmi Szabályzatról

111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

 

Belterületen továbbra is a helyi szabályozás él, tehát Csókakő belterületén, továbbra is lehet szeptember 15-től április 30-ig vasárnap és ünnepnapok kivételével  9-17 óra között kerti  hulladékot égetni.

 

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,

e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

Országos Tűzvédelmi Szolgáltató Kft. www.otvsz.hu 85 Komplex tűzvédelem

Tel:06-30-219-19-28

(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

 

Külterületen tehát engedély nélkül mindenféle hulladék égetése tilos attól függetlenül, hogy van-e helyi szabályozás vagy nincs. Ez vonatkozik a zártkerti ingatlanokra is.  Katasztrófavédelemnek viszont ezt a szabályozást kell figyelembe vennie, és adott esetben eljárnia!

 

Kérem az új szabályozást figyelembe venni!

 

A szabadtéri főzés és sütés szabályai nem változtak.

 

HÁZI ORVOSI ELLÁTÁS 2015. szeptember 1-jétől

[ 2015. szeptember 1. ]

XVII. CSÓKAKŐI VÁRJÁTÉKOK

[ 2015. július 28. ]

Hadigondozásról szóló törvény módosulása

[ 2015. július 20. ]

Országos tűzvédelmi szabályzat - 2015.03.05-től

[ 2015. március 10. ]

 

Csókakő község honlapját a jacsa.NET készítette.